Home /

Projekti lõpptulemused

Projekti lühikokkuvõte

Selles trükises antakse ülevaade projekti tegevustest ja peamistest tulemustest neljas keeles: inglise, läti, leedu ja eesti keeles. 

     

 

 

 

RAAMAT: Läänemeri - meie ühine ja kordumatu aare.

Raamat "Läänemeri - meie ühine ja kordumatu aare" valmis LIFE - Loodus projekti “Merekaitsealad Läänemere idaosas” raames. Seetõttu on vaatamata asjaolule, et autorid käsitlevad Läänemerd ainulaadse, kompleksse ja tervikliku ökosüsteemina, lähenetud probleemidele eelkõige Läänemere idakalda perspektiivist. Raamatus on kasutatud projektis osalenud Balti teadlaste uuringutulemusi, mis on pandud arusaadavamasse keelde, ning illustreeritud arvukate piltide ja huvitavate faktidega.

Raamat anti välja viies keeles: inglise, läti, leedu, eesti ja vene keeles.

 

Kaitsekorralduskavad

Projekti raames koostati kaitsekorralduskavad kuuele merealale - igas riigis (Eesti, Läti, Leedu) kahele alale. Kavad sisaldavad nende alade kirjeldust ja planeeritavaid kaitsemeetmeid. 

Lätis koostati kaitsekorralduskavad merekaitsealadele "Nida - Pērkone" ja "Liivi lahe läänerannik". Kavad on esitatud Läti Keskkonnaministeeriumile kinnitamiseks. Kaitsekorralduskavad (läti keeles) ja nende juurde kuuluvad kaardid leiab siit

Lätis moodustatakse merekaitsealasid esmakordselt ja need hõlmavad küllalt suuri merealasid. Seetõttu on mõistetavad sidusrühmade kartused ja teadmatus, et kuidas see mõjutab majandust ja rannaalade arendust. Mõlema kaitsekorralduskava koostamise käigus hinnati ka merekaitseala loomise ja looduskaitsemeetmete rakendamise sotsiaal-majanduslikke mõjusid. Uuringu eesmärk oli vastata küsimusele, kas merekaitsealade loomine mõjutab piirkonna arengut. Uuringu kokkuvõte inglise keeles (pdf). 

Eestis koostati kaitsekorralduskavad Küdema lahe hoiualale ja Väinamere hoiuala mereosale. Kavad on esitatud Eesti Keskkonnaministeeriumile ja Keskkonnaametile kinnitamiseks. Eestikeelsed kaitsekorralduskavad leiab siit.

Leedus koostati kaitsekorralduskavad Leedu mandriosaga külgnevale merealale ja Kura säärega külgnevale merealale. Leedukeelsed kaitsekorralduskavad leiab siit.

 

Infotahvlid

Infotahvlid paigaldatakse 28-sse strateegilisse kohta Balti riikide rannikul. Infotahvlid sisaldavad teavet merekaitsealade loodusväärtuste kohta ning on illustreeritud piltide ja kaartidega. 

   
 

Videoentsüklopeedia "Märka merd!" Läänemere idaosa loodusväärtustest

Läänemeri on koduks mitte üksnes kilule, lestale ja rannakarbile, vaid ka paljudele haruldastele liikidele ja elupaikadele, millel on tähtis roll mere ökoloogilise tasakaalu säilimisel. 

Projekti raames valmis 20 klipist koosnev viiekeelne videoentsüklopeedia "Märka merd!", mis  tutvustab erinevaid Läänemere idaosa loodusväärtusi ja aitab paremini mõista vajadust neid kaitsta. 

Videoentsüklopeedia on saadaval internetis www.visitbalticsea.net ja ka YouTube'is: See the Sea! Ieraugi jūru! Märka merd! Pamatyk jūrą! Загляни в море!

 

Mereelupaiku tutvustavad postrid

Eestis anti projekti raames välja kolme Euroopa Liidus kaitstavat mereelupaigatüüpi tutvustavad postrid. Postrid on mõeldud koolidele, looduskoolidele, looduskeskustele jt, kes tegelevad merekeskkonnaga seotud teabe levitamisega.

Postrid (eesti k):

Veealused liivamadalad (1110)

Liivased ja mudased pagurannad (1140)

Karid (1170)
 

Ettepanekud uute merekaitsealade loomiseks või olemasolevate alade piiride muutmiseks

Uuringute ja ohtude hindamise tulemuseks on ettepanekud uute merekaitsealade moodustamiseks või olemasolevate alade piiride muutmiseks:

Eestis jõudis projekti meeskond järeldusele, et olemasolevate merekaitsealade piire ei ole vaja muuta. Küll aga täpsustati liikide ja elupaikade kohta saadud uute andmete ja informatsiooni põhjal alade funktsioone. Näiteks avastati projekti käigus haruldaste lindude uusi pesitsusalasid. 

Lätis, kus varem Natura 2000 merekaitsealad puudusid, tehti ettepanekud seitsme uue merekaitseala loomiseks. Neist kolm ala luuakse linnustiku kaitseks, kaks mereelupaikade kaitseks ja kahel alal leidub nii väärtuslikke liike kui ka elupaiku. Loe edasi ->

Leedus tegi projekti meeskond ettepaneku muuta nii olemasolevate merekaitsealade suurust ja piire kui ka nende kaitse-eesmärke: tehti ettepanek luua kaitseala väga haruldase ja ökoloogiliselt väärtusliku kalaliigi - vinträime (Alosa fallax) - rändetee kaitseks. Samuti tehti ettepanek suure merelise linnukaitseala loomiseks Kura sääre läänerannikule, kus uuringute käigus leiti suuri talvituvate lindude kogumeid. Loe edasi ->.


 

Projekti vahearuanded

Aruanded Euroopa Komisjonile

See aruanne kirjeldab projekti tegevusi ja tulemusi perioodil 01.03.2007-30.06.2008 (ingl k).

See aruanne annab ülevaate projekti tegevustest ja tulemustest projekti esimese poole jooksul, 01.08.2005-28.02.2007 (ingl k).

See aruanne kirjeldab projekti tegevusi ja tulemusi projekti esimese aasta jooksul, 01.08.2005-31.07.2006 (ingl k).
 

Projekti raames väljaantud voldikud

Kaluritele mõeldud voldik kaaspüügist (kolmes keeles): 


Informatiivne voldik projekti kohta (neljas keeles):

BEF Life Natura