Home /

Esialgsed tulemused

15.03.2007
Projekti hetkeseis 28. veebr. 2007, pärast 19 kuud projekti elluviimist:

Projekti elluviimine 20 motiveeritud partneri koostöös edeneb hästi ning projekti juhtimine on edukas.

A. Projekti ettevalmistavad tegevused: 
 

 • Projekti meeskonna koolitamine (projekti tegevus A1) on peaaegu lõpetatud, vaid üks õppereis projekti partneritele on veel plaanis korraldada Venemaale. Õppereisi eesmärgiks on peamiselt vene partnerite võimekuse tõstmine. Reisi käigus külastavad balti eksperdid Venemaa merekaitsealasid ja toimuvad arutelud vene ja balti ekspertide vahel.
   
 • Põhjaelustiku inventuur (A2), veelinnustiku inventuur (A3), mereimetajate inventuur (A4) ja kalastiku inventuur (A5) on praegu käimas ja jõudnud oma teise välitööaasta keskele. Metoodika on partnerite vahel läbi räägitud ja ühtlustatud, tihe partnerite vaheline infovahetus garanteerib jätkuva koostöö. 
   
 • GIS andmebaasi (A6) kontseptsioon on välja arendatud ja kokku lepitud ning testitakse esimeste andmete sisestamist. Kaitsekorralduskavade koostamine valitud aladele (A7) – kontseptsioon on välja töötatud, riikide spetsiifilised erisused läbi arutatud, lahendused võimalikele probleemidele leitud ja kaitsekorralduskavade koostamine on alanud ning toimub kooskõlas A2 - A5 välitöödega, C1 – C4 ohtude hinnangutega ja D1 alternatiivsete kalapüügivahendite väljatöötamisega.


C. Ohtude hinnangud 

 • Kaaspüügi hinnang (C1) algas andmete kogumisega, kuigi halbade ilmastikutingimuste ning linnugripi tõttu oli see Lätis ja Leedus mõnevõrra raskendatud. Koostööpartnerid kalurite hulgast on leitud ja andmete kogumine lindude/hüljeste kaaspüügi kohta on edenenud rahuldavalt – veel ei ole võimalik aga välja tuua mingeid trende või teha usaldusväärseid järeldusi, seetõttu on järgmine välihooaeg väga oluline;
   
 • Süvendamise ja kaadamise mõju hindamine (C2) algas planeeritust varem, et anda õigeaegselt vajalikku informatsiooni kaitsekorralduskavade koostamiseks. Mõju hinnatakse modelleerimise abil. Praeguseks on toimunud metodoloogilised arutelud ja alustatud andmete testimisega; 
   
 • Häiringute mõju hindamine (C3) algab plaanikohaselt 2007. a sügisel; 
   
 • Reostuse mõju hindamiseks (C4) on kokku lepitud metoodikas, osadel projektialadel on võetud proove (üheaegselt A2 väliuuringutega) ja esimesed laboratoorsed analüüsid on tehtud.
   

D. Alternatiivsete kalapüügivahendite väljatöötamine (D1), mille raames katsetatakse ja propageeritakse alternatiivseid lindude ja hüljeste juhuslikku kaaspüüki vältivaid kalapüügimeetodeid, on saanud üheks tuntumaks projekti tegevuseks. Info selle kohta on levinud Eesti ja Leedu kalurite hulgas ning isegi Lätis, kus algselt ei olnud plaanis seda tegevust läbi viia, on kalurid kaasatud alternatiivsete vahendite testimisse.

E. Infovoldikud projekti kohta (E1) on trükitud ja sihtgruppidele jagatud, projekti koduleht (E2) on loodud (www.balticseaportal.net) ning seda uuendatakse pidevalt; Filmi kontseptsioon (E3) on valmis ja filmimine toimub käsikäes projekti muude tegevustega; Meediat (E4) informeeritakse projekti olulisematest tegevustest; E5 – E10 tegevused (infotahvlite paigaldamine, raamat, avalikud üritused, kogemuste vahetus, projekti tulemuste esitlus) on planeeritud hilisemasse projekti staadiumi.

F. Projekti juhtimisskeem on osutunud efektiivseks – partnerid esitavad regulaarselt finantsaruandeid ning osalevad aktiivselt projektiga seotud otsuste tegemisel; juhtgrupp annab nõu ja toetab projekti elluviimist – siiani ei ole projekti juhtimises probleeme esinenud.


Esialgsed järeldused


Uuringute käigus avastati ueed Linnudirektiivi lisa 1 liikide pesitsuskolooniad Eestis ning üks uus elupaigatüüp Leedus (moreenvallid)! Uuringute esialgsete tulemuste põhjal võib öelda, et viigerhülged on arvatust veelgi rohkem ohustatud, samal ajal kui mõnede kaitstavate kalaliikide seisund on oodatust märksa parem.

Merekaitsealadele kaitsekorralduskavade koostamisega aitab project kaasa Balti riikide rannaalade sotsiaal-majanduslikule arengule ja planeerib jätkusuutlikke tegevusi neile aladele ka pikemaks perioodiks kui projekti kestus. Huvirühmade kaasamist on alustatud kaitsekorraldukavade koostamise varajases staadiumis ning see on leidnud olulisemate sidusrühmade poolt positiivse vastukaja.

Täielikku projekti vahearuannet saab lugeda siit>>

BEF Life Natura