Home /

Projekti tegevused

Vastavalt projekti peamise rahastaja LIFE-Loodus nõuetele jaotuvad projekti tegevused järgmiselt:

Projekti ettevalmistavad tegevused
A.1. Projekti meeskonna koolitamine
A.2. Põhjaelustiku inventuur
A.3. Veelinnustiku inventuur
A.4. Mereimetajate inventuur
A.5. Kalastiku inventuur
A.6. GIS andmebaasi loomine
A.7. Kaitsekorralduskavad

Ühekordsed kaitsekorralduslikud tegevused
C.1. Kaaspüügi hindamine
C.2. Ehitus- ja kaadamistegevuse mõju hindamine
C.3. Häiringute mõju hindamine
C.4. Reostuse mõju hindamine

Korduvad kaitsekorralduslikud tegevused
D.1. Alternatiivsete kalapüügivahendite katsetamine pilootaladel

Tegevused avalikkuse teadlikkuse tõstmiseks
E.1. Teabevoldikud
E.2. Projekti koduleht
E.3. Film
E.4. Meediatöö
E.5. Teabetahvlid
E.6. Raamat
E.7. Avalikud üritused
E.8. Konverents lindude kaitsest
E.9. Ülevaade projekti tulemustest
E.10. Projekti tulemuste esitlus

Projekti juhtimine
F.1. Projekti juhtgrupp
F.2. Projekti administreerimine
F.3. Projekti nõukogu
F.4. Riigisisene koordineerimine
F.5. Projekti seire
F.6. Sõltumatu audit


Tegevuste täpsemad kirjeldused leiad menüü vastavatest osadest.

BEF Life Natura