Home /

Projekti tutvustus

Projekt "Merekaitsealad Läänemere idaosas"

2005.aasta augusti algusest kuni 2009.aasta juuli lõpuni viis Balti Keskkonnafoorum Läti läbi projekti – “Merekaitsealad Läänemere idaoasas”, mida rahastab Euroopa Liidu (EL) LIFE - Loodus programm.

Läänemeri on unikaalne ja kergestihaavatav ökosüsteem, kus leidub palju haruldasi Euroopa ja ka maailma looduse mitmekesisuse säilitamise seisukohalt olulisi liike ning elupaiku. Alates EL laienemisest 1. mail 2004 kannavad EL liikmesriigid iseäranis suurt ühist vastutust Läänemere kaitse ja ressursside säästliku kasutamise eest.

Projekti üldine eesmärk oli kaitsta ja säästlikult kasutada mereelustikku Läänemere idaosas (Eesti, Läti ja Leedu ranniku- ning avameri). Põhiline vahend selleks on EL looduskaitsealade võrgustik Natura 2000, mis hõlmab lisaks maismaa kaitsealadele ka merealasid.

Projekti eesmärgid 
· Aidata kaasa Natura 2000 rakendamisele Eesti, Läti ja Leedu merealadel (Natura 2000 alade valik, määratlemine, kaitse-eeskirjade ja kaitsekorralduskavade koostamine).
· Hinnata ja vähendada kalanduse kaaspüügi mõju kaitstavatele linnu- ning imetajaliikidele.
· Hinnata ja vähendada teisi ohte Natura 2000 merealadele (sh ehitus- ja arendustegevus, majandus- või puhketegevusest tulenev liikide häirimine, reostus).
· Tõsta avalikkuse ja huvigruppide teadlikkust Natura 2000 võrgustikust, merekaitsealadest ning looduse mitmekesisusest Eestis, Lätis, Leedus ja Venemaal.
· Edendada Balti riikide ja teiste EL liikmesriikide ning Venemaa koostööd ja teadmiste ning kogemuste vahetust seoses merealade kaitsega.

Projekti oodatavad tulemused
· Täienenud andmed Natura 2000 merealade kohta Eestis, Lätis ja Leedus;
· Detailne ülevaade ohtudest Natura 2000 merealadele Balti riikides;
· Kaitsekorralduskavad valitud aladele;
· Rakendatud meetmed kaitstavate liikide tahtmatu kaaspüügi vähendamiseks;
· Seotud ekspertide, huvigruppide ja laiema avalikkuse suutlikkuse ning teadlikkuse suurenemine kõigist Natura 2000 merealade kaitsega seotud aspektidest;
· Väärtuslikud kogemused Natura 2000 rakendamisest merealadel ka laiemas EL kontekstis.
 

(tegevuste täpsemat kirjeldust loe siit)

BEF Life Natura