Projekta aktivitātes

Saskaņā ar LIFE Nature programmas projektu formātu, projekta aktivitātes tiek strukturētas sekojoši:

Projekta sagatavošanas darbības
A.1. Apmācības projekta partneriem
A.2. Bentisko biotopu inventarizācija
A.3. Ūdensputnu inventarizācija
A.4. Jūras zīdītāju inventarizācija
A.5. Zivju populāciju inventarizācija
A.6. Nacionālo GIS sagatavošana
A.7. Dabas aizsardzības un apsaimniekošanas plānošana

Vienreizējās darbības – draudu novērtējums
C.1. Zivsaimniecības piezvejas seku novērtējums
C.2. Ostu padziļināšanas darbu un sedimentu deponēšanas ietekmes novērtējums
C.3. Traucējuma ietekmes novērtējums
C.4. Piesārņojuma ietekmes novērtējums

Atkārtojamās darbības
D.1. Alternatīvu zvejniecības metožu un līdzekļu izmantošana piezvejas mazināšanai

Sabiedrības informēšanas pasākumi
E.1. Informatīvo bukletu izveide
E.2. Projekta mājas lapas sagatavošana un uzturēšana
E.3. Projekta filmas sagatavošana DVD formātā
E.4. Darbs ar plašsaziņas līdzekļiem
E.5. Informācijas stendu sagatavošana
E.6. Grāmatas sagatavošana par Jūras aizsargājamām teritorijām Baltijas jūras austrumu daļā
E.7. Tikšanās ar sabiedrību un dažādām interešu grupām
E.8. Pieredzes apmaiņa par putniem nozīmīgo aizsargājamo jūras teritoriju noteikšanu Eiropā
E.9. Projekta ziņojuma populārās versijas sagatavošana
E.10. Projekta rezultātu prezentēšana noslēguma pasākumos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā

Projekta vadības darbības
F.1. Projekta uzraudzības grupas sanāksmes
F.2. Projekta administrēšana
F.3. Projekta vadības - partneru grupas sanāksmes
F.4. Nacionālā projekta koordinēšana
F.5. Projekta monitorings
F.6. Projekta audits

Lai uzzinātu vairāk par šīm projekta aktivitātēm, lūdzu, skatieties zem atbilstošajās sadaļās.
BEF Life Natura