Pašreizējie rezultāti

2007. gada 15. marts

Projekta progress pēc 19 mēnešu ilgas tā ieviešanas:

Projekts tiek sekmīgi ieviests un vadīts sadarbībā ar 20 augsti motivētām projekta partneru organizācijām.

A. Projekta sagatavošanās darbības:

  • Projekta ietvaros paredzētās apmācības projekta partneriem (A1) ir gandrīz beigušās, palikusi tikai pieredzes apmaiņas vizīte uz Krievijas aizsargājamajām teritorijām, kas paredzēta kā kapacitātes palielināšana projekta Krievijas partneru organizācijai (Baltijas ekspertu atziņas un ieteikumi, teritoriju apskate).
  • Projekta izpētes darbības - bentosa biotopu inventarizācija (A2), ūdensputnu inventarizācija (A3), jūras zīdītāju inventarizācija (A4) un zivju populāciju inventarizācija (A5) patlaban noris pilnā sparā, un otrais lauka darbu gads jau ir vidū. Visu iesaistīto partneru starpā ir izvēlētas un harmonizētas atbilstošākās darba metodes. Pastāvīga informācijas apmaiņa un komunikācija ekspertu starpā garantē ilgstošu kooperēšanos.
  • Ir izstrādāta ĢIS datu bāzes sagatavošanas (A6) koncepcija, un tiek izmēģināta pirmo datu kopu ievadīšana un apstrāde. Lai veiktu dabas aizsardzības plānu izstrādi (A7) izvēlētajām projekta teritorijām, ir izveidota koncepcija, apzinātas nacionālās īpatnības, risinājumi iespējamajām nepilnībām un notiek cieša sadarbība ar lauka pētījumu aktivitātēm A2 – A5, apsaimniekošanas aktivitātēm C1 – C2 (draudu novērtējumi), kā arī D1 (alternatīvu zvejniecības metožu un līdzekļu izmantošana).

C: Draudu novērtējums:

  • Piezvejas seku novērtējums (C1) sākās ar datu ievākšanu. Aktivitātes Latvijā un Lietuvā nedaudz aizkavēja sliktie laika apstākļi un putnu gripa. Ir nodibināta laba sadarbība ar zvejniekiem, un to sniegtie dati par putnu un roņu piezveju šķiet ticami. Noteikt tendences vai izdarīt secinājumus pagaidām vēl nevar, būtiska būs nākamā lauka pētījumu sezona.
  • Aktivitātes smilšu deponēšanas un bagarēšanas darbību seku novērtējuma (C2) veikšanai ir sākušās agrāk nekā plānots, lai nodrošinātu aktivitāti A7 (dabas aizsardzības plānu izstrāde) ar informāciju par iespējamajiem draudiem. Ir notikušas diskusijas par metodoloģijas izvēli novērtējuma izstrādei, kā arī pārbaudītas attiecīgās datu kopas.
  • Traucējuma faktora seku novērtējuma (C3) darbības vēl nav sākušās, pēc projekta grafika tās tiks uzsāktas 2007. gada rudenī.
  • Piesārņojuma ietekmes novērtēšanai (C4) ir izvēlētas pielietojamās metodes, vienlaikus ar A2 aktivitātēm ievākti pirmie paraugi un dažām teritorijām veikti pirmā laboratoriskā apstrāde.

D Alternatīvu zvejniecības metožu un līdzekļu izmantošana (D1) ir kļuvusi par vienu no ievērojamākajām projekta aktivitātēm. Izmēģinot un popularizējot alternatīvās zvejniecības metodes un līdzekļus, tie ir kļuvuši slaveni Igaunijā un Lietuvā, kā arī Latvijā, kur šādus pasākumus nebija plānots ieviest, bet zvejniekiem izrādot interesi, daži zvejas līdzekļi tiek testēti arī te.


E Ir nodrukāti un izplatīti projekta informatīvie bukleti (E1), izstrādāta un regulāri aktualizēta mājas lapa (E2) www.balticseaportal.net . Izstrādāta filmas (E3) koncepcija, kā arī uzsākušies filmēšanas darbi sadarbībā ar citām projekta aktivitātēm. Mediji (E4) tiek informēti par nozīmīgākajām projekta aktivitātēm; E5 – E10 ieviešana paredzēta projekta vēlākajā stadijā.


F Projekta vadības shēma ir labi izplānota un funkcionāla, partneru organizācijas aktīvi iesaistās lēmumu pieņemšanas procesos, uzraudzības grupa ir atsaucīga, un līdz šim projekts nav saskāries ar vadības problēmām.


Secinājumi

Pirmie aptuvenie inventarizācijas aktivitāšu rezultāti sniedz informāciju par iepriekš neapzinātām vairošanās kolonijām Putnu direktīvas pirmā pielikuma putnu sugām Igaunijā un jaunu biotopu veidu (morēnu grēdas) Lietuvā. Pogainie roņi ir vairāk apdraudēti nekā domāts iepriekš, savukārt dažu zivju sugu populācijas ir dzīvotspējīgākas nekā bijis zināms iepriekš.
Projekts ar mērķi izstrādāt jūras dabas aizsardzības plānus veicina sociālekonomisko attīstību Baltijas jūras piejūras zonā. Dabas aizsardzības plāni paredz ilgtspējīgas darbības arī pēc projekta beigām. Ir savlaicīgi uzsākta iesaistīto pušu iekļaušana dabas aizsardzības plānu izstrādē, ko tās atzinīgi novērtē.

Pilnu projekta vidus atskaiti angļu valodā, lasiet šeit >>

BEF Life Natura