Par projektu

Par projektu „Jūras aizsargājamās teritorijas Baltijas Jūras austrumu daļā”

„Jūras aizsargājamās teritorijas Baltijas jūras austrumu daļā” ir Eiropas Savienības LIFE–Nature programmas finansēts projekts, kura ieviešana uzsākusies 2005. gada 1. augustā un turpināsies līdz 2009. gada 31. jūlijam. Projekta vadošais partneris ir biedrība Baltijas Vides Forums.

Baltijas jūra ir unikāla un trausla ekosistēma, kurā mīt daudz Eiropas nozīmes retu un aizsargājamu sugu un biotopu, kam ir svarīga vieta arī globālās daudzveidības saglabāšanā. Īpaši kopš Eiropas Savienības (ES) paplašināšanās 2004.gada 1. maijā, Eiropas Savienības dalībvalstis ir kopīgi atbildīgas par Baltijas jūras aizsardzību un tās resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

LIFE – Daba projekta „Jūras aizsargājamās teritorijas Baltijas jūras austrumu daļā” mērķis ir jūras bioloģiskās daudzveidības aizsardzība Baltijas jūrā. ES nozīmes aizsargājamo teritoriju tīkla Natura 2000 izveidošana jūras teritorijā vērtējama kā svarīgākais instruments šī mērķa sasniegšanai. Projektā iegūtā zinātniskā informācija tiks izmantota jūras Natura 2000 vietu robežu noteikšanai un aizsardzības statusa nodibināšanai trijās Baltijas valstīs.

Starptautiskais projekts ar aktivitātēm Latvijā, Lietuvā un Igaunijā kopā pulcē šo valstu zinātniskas institūcijas, nevalstiskas organizācijas un ekspertus, kas risina ar jūras teritoriju aizsardzību saistītus jautājumus.

Projekta izvirzītie mērķi:
1) Veicināt Natura 2000 jūras teritoriju izveidi Latvijā, Lietuvā un Igaunijā (vietu izvēle un robežu noteikšana, izvēlēto teritoriju aizsardzības noteikumu izstrāde un apsaimniekošanas plānošana);
2) Novērtēt piezvejas apjomu un mazināt tās ietekmi uz ES nozīmes aizsargājamām putnu un zīdītāju sugām;
3) Novērtēt un mazināt citus draudus uz potenciālajām Natura 2000 jūras teritorijām (piemēram, apbūves ietekmi, ekonomiskās un rekreatīvās aktivitātes, ūdens piesārņojumu);
4) veicināt sabiedrības informētību par Natura 2000 jūras teritorijām un to bioloģisko daudzveidību Baltijā;
5) veicināt pārrobežu sadarbību starp Baltijas valstīm, Krieviju un citām Eiropas valstīm, kā arī attiecīgo speciālistu profesionālo izaugsmi.

Ko mēs varam sagaidīt no projekta?
- Iegūta pamatinformācija, lai izveidotu Natura 2000 teritoriju tīklu Igaunijā, Lietuvā un Latvijā;
- Veikta detāla izpēte par draudiem Natura 2000 jūras teritorijās visās Baltijas valstīs;
- Atsevišķām teritorijām veikta aizsardzības un apsaimniekošanas plānošana;
- Veikti pasākumi ES nozīmes putnu un zīdītaju sugu piezvejas apjoma samazināšanai;
- Uzlabotas ekspertu un citu speciālistu zināšanas un profesionālās spējas, pieaugusi sabiedrības informētība par dažādiem Natura 2000 jūras teritoriju aizsardzības aspektiem;
- Iegūta nozīmīga pieredze Eiropas Savienības mērogā par Natura 2000 ieviešanu jūras teritorijās.

Vairkā par projekta aktivitātēm, lasiet šeit

BEF Life Natura