Projektā paveiktais

Kopsavilkums par projektu


Projekta KOPSAVILKUMS ir īsa publikācija, kurā mēs sniedzam pārskatu par projekta aktivitātēm laika posmā no 2005 -2009 gadam un to galvenajiem rezultātiem. KOPSAVILKUMS ir pieejams četrās valodās (latviešu, angļu, lietuviešu un igauņu).  

             

 

Grāmata "Ieraugi Baltijas jūru - mūsu vienīgo un kopīgo"

Grāmata ir izdota LIFE-Daba projekta “Jūras aizsargājamās teritorijas Baltijas jūras austrumu daļā” ietvaros. Tāpēc, lai arī autori uzskata Baltijas jūru par unikālu, sarežģītu un savstarpēji saistītu ekosistēmu, grāmatā vairāk tiek akcentēta tieši Baltijas jūras austrumu daļa. Izdevuma galvenās atziņas balstās pētījumos, ko projekta ietvaros veikuši Baltijas valstu zinātnieki, taču šie secinājumi ir izteikti saprotamākā valodā, izmantojot dažādus attēlus un interesantus faktus.

Grāmata ir izdota piecās valodās: latviešu, lietuviešuigauņu, angļu un krievu valodā.

               

 

 

Dabas aizsardzības plāni

Projekta laikā esam izstrādājuši sešus dabas aizsardzības un apsaimniekošanas plānus pa dieviem katrā Baltijas valstī. Latvijā dabas aizsardzības plāni ir izstrādāti aizsargājamām jūras teritorijām „Nida – Pērkone” un „Rīgas līča rietumu piekraste”. Pašlaik tie ir iesniegti Vides ministrijā apstiprināšanai. Ar plāniem var iepazīties šeit ->

Dabas aizsardzības plānu izstrādes ietvaros Latvijā ir veikts divu aizsargājamo jūras teritoriju („Nida – Pērkone” un „Rīgas līča rietumu piekraste”) izveidošanas un dabas aizsardzības pasākumu ieviešanas sociālekonomisko ietekmju izvērtējums (pdf). Sociālekonomisko ietekmju izvērtējums tika veikts sadarbībā ar SIA Aktiivs ar mērķi:

  • Sniegt objektīvu pārskatu par AJT izveidošanas un dabas aizsardzības pasākumu ieviešanas potenciālajām sociālekonomiskajām ietekmēm politikas lēmumu pieņēmējiem, iesaistītajām pusēm un sabiedrībai. Izvērtējums ietver informāciju par izmaksām un ieguvumiem sabiedrībai, ekonomikai un videi, kas rodas no AJT izveidošanas un dabas vērtību aizsardzības un saglabāšanas.
     
  • Veicināt dabas aizsardzības un teritoriju izmantošanas un sociālekonomiskās attīstības interešu saskaņošanu, analizējot iespējamos “interešu konfliktus” un palīdzot izstrādāt tiem risinājumus. Sociālekonomisko ietekmju izvērtējums tika veikts vienlaikus ar Dabas aizsardzības plānu projektu (DAP) izstrādi. Tas veicināja, ka tiek ņemtas vērā teritoriju sociālekonomiskās intereses un tiek rasti risinājumi vairākiem iespējamiem “interešu konfliktiem” (un iespējamām negatīvām sociālekonomiskām ietekmēm), piemēram, paredzot AJT tikai pašus nepieciešamākos darbību ierobežojumus un papildus prasības ietekmes novērtēšanai, un nosakot AJT robežas un funkcionālo zonējumu tā, lai saskaņotu dabas aizsardzības un teritoriju sociālekonomiskās intereses.


Igaunijā dabas aizardzības plāni ir izstrādāti aizsargājamai jūras teritorijai Küdema līcī un Väinamere. Arī šo teritoriju plāni ir iesnigti  Vides ministrijā (tikai Igaunijas) un Vides pārvaldē apsitprināsānai. Ar dabas aizsardzības plāniem Igauņu valodā un dzīvotņu kartēm variet iepazīties šeit ->

Lietuvā dabas aizsardzības plani ir iztrādāti aizsargājmām jūras teritorijām, kas atrodas ūdeņos iepretī Lietuvas kontinetālajai daļai un ieperī Kuršu kāpām. Ar dabas aizsardzības plāniem lietuviešu valodā variet iepazīties šeit ->

 

Video enciklopēdija "Ieraugi jūru" par dažādām dabas vērtībām Baltijas jūrā


Baltijas jūra ir mājvieta ne vien brētliņām, plekstēm un mīdijām, bet arī daudžam retām sugām un biotopiem, kam ir svarīga vieta kopējā ekoloģiskā līdzvara uzturēšanā.

Projekta laikā tika izstrādātas video enciklopēdija "Ieraugi jūru" piecās valodās, kas iepazīstina ar 20 dažādām Balijas jūras dabas vērtībām, kas palīdzēs skatītājam labāk izprast nepieciešamību tās aizsargāt.

Video encikolpēdija ir atrodama interneta portālā www.visitbalticsea.net un arī populārajā videofailu apmaiņas vietnē YouTube: Ieraugi jūru! See the sea! Märka merd! Pamatyk jūrą! Загляни в море!
 

 

Priekšlikumi par aizsargājamām jūras teritorijām

Pamatojoties uz projekta laikā veikto bioloģisko pētījumu un apdraudējumu novērtējumu rezultātiem, esam sagatavojuši un atbildīgajām institūcijām iesnieguši priekšlikumus par jaunu aizsargājamo jūras teritoriju veidošanu vai par jau esošu jūras aizsargājamo teritoriju robežu maiņas nepieciešamību.

Igaunijā uzskatām, ka nav nepieciešams nedz mainīt esošo aizsargājamo teritoriju robežas, nedz dibināt jaunas aizsargājamas jūras teritorijas. Tomēr projekta laikā esam precizējuši un ieguvuši jaunus datus par teritorijās esošām dzīvotnēm un sugām. Esam atklājuši arī jaunas retu putnu sugu ligzdošanas vietas.

Latvijā, kur pirms projekta nebija nevienas Natura 2000 jūras teritorijas, esam ierosinājuši veidot trīs jaunas aizsargājamās jūras teritorijas putnu aizsardzībai, divas - dzīvotņu aizsardzībai un divas – putnu un dzīvotņu aizsardzībai. Vairāk par ierosinātajām aizsargājamām teritorijām šeit -> 

Lietuvā esam ierosinājuši mainīt esošas aizsargājamās jūras teritorijas robežas, pamatojot to ar nepieciešamību nodrošināt aizsardzības statusu paledes (Alosa fallax) migrācijas ceļam, kas ir ļoti reta, taču ekoloģiski vērtīga zivju suga. Iepretī Kuršu kāpām ierosinājām veidot arī jaunu aizsargājamo jūras teritoriju putnu aizsardzībai, jo teritorijā projekta eksperti novēroja augstas ziemojošo putnu koncentrācijas vietas. Vairāk par ierosinājumiem lasiet šeit ->

 

 PROJEKTA PROGRESA ZIŅOJUMI

Ziņojumi Eiropas Komisijai:

 

Projekta aktivitāšu gala ziņojumi (angļu valodā):

Citi ziņojumi:

 

BEF Life Natura